Contact Us

|

Smt. Dhaklubai Dhondu Thakare Samajik & Shaikshnik Santhas’s Thakurpada, Tal - Bhiwandi Dist

v   Trustee Members : 

§    Shree. Karsan Dhondu Thakare (President)

§    Shri. Vijay Pandurang Gaikwad (Vice-President)

§    Shri. Mitesh Gurunath Chaudhari (Secreatary)

§    Shri. Krushna Dhondu Thakare (Treasurer)

v   Trustee Members : 

§    Shri. Subhash Anant Thakare

§    Shri. Sanjay Lahu Thakare

§    Shri. Sanjay Sitaram Thakare

§    Mrs. Darshana Karsan Thakare

§    Mrs. Rekha Krushna Thakare